Fortsatt tillväxt trots avmattad konjunktur. Positiv framtidssyn trots tillväxthinder bland företag upp till 50 anställda. Så kan man sammanfatta Företagarnas Småföretagsbarometern 2016. Samtidigt visar en rapport från Arbetsförmedlingen att en allt starkare arbetsmarknad i storstäderna gör att mindre kommuner får allt mindre arbetskraft. – För att växa räcker det inte med kapital och efterfrågan på produkter och tjänster. Man måste ha personal också. Även om var fjärde småföretag har ökat antalet anställda ökar polariseringen mellan storstad och landsbygd. Här kan företag som leds av personer med utländsk härkomst få en avgörande betydelse. Inte bara att starta och driva företag utan också att dra till sig arbetskraft så att arbetstillfällena blir jämnare fördelade över hela landet. En dellösning är att vaska fram kompetensen hos alla nyanlända, säger Maroun Aoun, VD för IFS.

Maroun Aoun: Anpassa insatserna till redan befintlig och efterfrågad kompetens
Småföretagsbarometern visar att det är tillverkningsindustrin och tjänstesektorn som utvecklas positivt och att den trenden verkar fortsätta. Dessutom tror hälften av företagen på en ökad omsättning under de kommande tolv månaderna. Det som hindrar många som vill växa är kapacitetsbrist och svårigheter att finna arbetskraft med rätt kompetens. – Det är paradoxalt att samtidigt som många företag vill anställa så är arbetslösheten fortsatt hög. Ett skäl är att inte alla på arbetsmarknaden får möjligheter att komma ifråga inte minst alla med en utländsk bakgrund. Jag efterlyser bättre matchning och insatser för att snabbt anpassa redan befintlig och efterfrågad kompetens till inhemska förhållanden, säger Maroun Aoun.

Småföretagsbarometern omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet 1–49 anställda och produceras i samverkan mellan Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Färsk rapport från Arbetsförmedlingen:
Glesbygden dräneras på jobb
Arbetsförmedlingen spår i en färsk rapport att glesbygden kan ha tappat nära en tredjedel av sin arbetsföra befolkning till år 2030. Orsaken tros vara en ökad globalisering genom att de specialiserade jobben oftast finns i storstäderna. När folk flyttar dit vill de också annan service. Då ökar också antalet jobb inom skola, vård och omsorg. Men samtidigt blir just de jobben färre i glesbygd. De är en trend som fortsätter och förstärks. – Det här är en oroväckande utveckling naturligtvis. Men samtidigt öppnar sig nya möjligheter för driftiga företagare och arbetssökande som inte är storstadsfixerade, säger Maroun Aoun, VD för IFS.

Utrikes födda är en nyckelfaktor
Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén säger till Sveriges Radio att det blir avgörande att få utrikes födda att kunna och vilja ta jobb i glesbygd, men enligt rapporten har nära nio av tio utrikes födda hittat sina jobb i större städer sedan början av 1990-talet. – Det är en nyckelfaktor för att bryta den nedåtgående spiralen vi ser på glesbygden. Det kommer att handla om att vi lyckas med integrationen på arbetsmarknaden, säger hon.